Fotografie Marina

Welkom bij Fotografie Marina

Welkom bij Fotografie Marina

Welkom bij Fotografie MarinaWelkom bij Fotografie Marina

Privacybeleid

Privacy Statement

1. Introductie
2. Welke persoonsgegegevens wij verzamelen?
3. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden 4. Wettelijke grondslagen voor de verwerking
5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
6. Hoe wij uw gegevens beveiligen
7. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
8. Wie toegang heeft tot uw gegevens
9. Wijzigingen in ons beleid

10. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen 11. Klachtrecht
12. Contact

1.Introductie

Uw privacy is van belang voor Fotografie Marina . In dit Privacy Statement staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze website of wanneer u op een andere wijze contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.

Gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:

- Foto's, Email adres

3.Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

- Social Media Web Site

We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit te nemen, waaronder profilering.

4.Wettelijke grondslagen voor de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

5.Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

We bewaren uw gegevens 12 Maanden maanden.

6.Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens en wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

Onder de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen:

- Interne logging

7.Waar uw persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in: - Nederland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen:

8.Wie toegang heeft tot uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen categorieën derde partijen of indien u ons vooraf toestemming hebt gegeven om uw gegevens met een bepaalde derde partij te delen:

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden

9.Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

10.Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen;
Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet kloppen (rectificatie);
Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen;
Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen;
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
Indien wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)
Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen.

11.Klachtenrecht

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U kunt gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen. Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

12.Contact

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij: Fotografie Marina

Abonneren

Site-inhoud privacybeleid

Je services beschrijven

Verwachte evenementen aankondigen

Verwachte evenementen aankondigen

image1

Als je klanten het niet kunnen vinden, bestaat het niet. Vermeld en beschrijf duidelijk de services die je biedt. Zorg er bovendien voor dat je een hoogwaardige service uitlicht.

Verwachte evenementen aankondigen

Verwachte evenementen aankondigen

Verwachte evenementen aankondigen

image2

Is er sprake van een grote uitverkoop, een beroemdheid op de locatie of een ander evenement? Maak dit bekend, zodat iedereen het weet en enthousiast wordt. fotografie privacybeleid nederland

Echte getuigenissen weergeven

Verwachte evenementen aankondigen

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

image3

Hebben je klanten het over jou op sociale media? Deel hun fantastische verhalen om potentiële klanten over te halen trouwe klanten te worden.

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

image4

Heb je een aanbieding voor de feestdagen of een wekelijkse speciale aanbieding? Maak er hier reclame voor, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor een koopje.

Het grote nieuws delen

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

Veelgestelde vragen weergeven

image5

Heb je een nieuwe vestiging geopend, je winkel opnieuw vormgegeven of een nieuw product of een nieuwe service toegevoegd? Houd het niet voor jezelf, maar laat het mensen weten.

Veelgestelde vragen weergeven

Reclame maken voor actuele aanbiedingen

Veelgestelde vragen weergeven

image6

Klanten hebben vragen, jij hebt de antwoorden. Geef veelgestelde vragen weer, zodat iedereen van de antwoorden kan profiteren